W ramach serwisu internetowego stosowane są pliki cookie w celu zapewnienia jego funkcjonowania. Więcej informacji o celach wykorzystywania przez nas takich plików, zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności serwisu Możesz dokonać w każdym czasie zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie przy wykorzystaniu opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawianie plików cookie oznacza, że wyrażasz zgodę się na ich pozostawianie na Twoim urządzeniu i uzyskiwanie dostępu do nich.

Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW
Regulamin Konkursu
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej.
Regulamin Konkursu
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej.

§ 1. DEFINICJE

 1. Wszelkie pojęcia w Regulaminie pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w niniejszym paragrafie:

Konkurs - Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW.

Regulamin - Niniejszy dokument określający szczegółowe zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

Organizator - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KGW - Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Program - Program #SzczepimySię z KGW.

Festyn - Festyn promujący szczepienia przeciw COVID-19, na który KGW otrzymało dofinansowanie w ramach Programu.

Szczepienie - Szczepienie przeciw COVID-19 pierwszą dawką wykonane szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Punkt Szczepień - Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą (PWDL) lub Mobilna Jednostka Szczepień (MJS) wykonujący szczepienia podczas Festynu na podstawie umowy podpisanej z KGW.

Ranking - Zestawienie KGW w kolejności według zasad opisanych w § 3 ust. 6 i 7.

Wniosek - Wniosek o odbiór Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Umowa - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Organizatorem a KGW, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nagroda - Środki pieniężne wskazane w § 4 ust. 2, 3, 4 i 5.

Zdjęcie - Zdjęcie z Festynu zgłoszone przez KGW do Konkursu.

Karta Szczepień KGW - E-Karta Szczepień z numerem wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich danego KGW, umieszczonym w polu “Informacje dodatkowe”, wystawiana przez Punkt Szczepień po zaszczepieniu pacjenta podczas Festynu.

Strona do Głosowania - Strona internetowa umożliwiająca oddanie głosu na wybrane Zdjęcie. Adres Strony do Głosowania: www.szczepimysiezkgw.pl.

Formularz Elektroniczny - Formularz dostępny na Stronie do Głosowania umożliwiający zgłoszenie się KGW do udziału w Konkursie.

Głosujący - Użytkownik Strony do Głosowania, który posługuje się maksymalnie jednym adresem email.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest promocja szczepień przeciw COVID-19.
 2. Procedurę konkursową przeprowadza Organizator.
 3. W sprawach związanych z Konkursem, KGW kontaktują się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szczepimysiezkgw@minrol.gov.pl.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział KGW.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez KGW jest zorganizowanie Festynu, podczas którego Szczepienie otrzyma minimum 20 osób.
 3. Liczba Szczepień wykonanych podczas Festynu jest obliczana przez Centrum e-Zdrowia na podstawie Kart Szczepień KGW.
 4. Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane według miejsc zajmowanych w Rankingu.
 5. Kolejność KGW w Rankingu jest ustalana na podstawie liczby głosów oddanych na zdjęcie zgłoszone do Konkursu przez KGW. KGW z większą liczbą oddanych głosów zajmuje wyższe miejsce w Rankingu.
 6. Jeżeli minimum dwa KGW otrzymają taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w rankingu przysługuje KGW, które:
  • 1) jest organizatorem Festynu, podczas którego Szczepienie otrzyma więcej osób powyżej 60 roku życia, a w przypadku gdy rozstrzygnięcie nie nastąpi, wyższe miejsce w rankingu przysługuje KGW, które
  • 2) jest organizatorem Festynu, podczas którego Szczepienie otrzyma więcej osób.
 7. Głosy mogą być oddawane tylko przez Stronę do Głosowania.
 8. Głosujący może oddać maksymalnie trzy głosy na wybrane Zdjęcia. Na jedno Zdjęcie Głosujący może oddać nie więcej niż jeden głos.
 9. Strona do Głosowania będzie opublikowana w dniu 1 września 2021 r. Głosy mogą być oddawane do dnia 17 października 2021 r.
 10. KGW może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie wykonane podczas organizowanego przez siebie Festynu.
 11. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Elektronicznego dostępnego na Stronie do Głosowania.
 12. Zdjęcia do Konkursu należy zgłaszać do dnia 6 października 2021 r.
 13. Zdjęcie powinno spełniać następujące kryteria:
  • 1) zdjęcie jest wykonane podczas Festynu;
  • 2) tematem zdjęcia jest promocja szczepień przeciw COVID-19;
  • 3) zdjęcie jest w formacie jpg lub png;
  • 4) rozmiar pliku ze zdjęciem wynosi nie więcej niż 3MB;
  • 5) zdjęcie ma format horyzontalny (poziomy).
 14. KGW musi mieć zgodę na publikację Zdjęcia od wszystkich osób, których wizerunek jest widoczny na Zdjęciu.
 15. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu KGW wyraża zgodę na publikację Zdjęcia na Stronie do Głosowania.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagroda jest przyznawana tylko KGW wybranym na podstawie zasad opisanych w § 3.
 2. KGW znajdującemu się na pierwszym miejscu w Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 3. KGW znajdującym się na drugim i trzecim miejscu w Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości po 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 4. KGW znajdującym się w Rankingu na miejscach od czwartego do dziesiątego przysługuje Nagroda w wysokości po 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 5. KGW znajdującym się w Rankingu na miejscach od jedenastego do setnego przysługuje Nagroda w wysokości po 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 6. Ostateczne wyniki Konkursu i Ranking zostaną opublikowane przez Organizatora w dniu 22 października 2021 r. na Stronie do Głosowania i stronie www.gov.pl/szczepimysie/kgw.
 7. Warunkiem przekazania Nagrody jest:
  • 1) zgłoszenie się KGW po jej odbiór;
  • 2) zawarcie z Organizatorem Umowy – dotyczy Nagród, o których mowa w ust. 2-4;
  • 3) zawarcie z Organizatorem Umowy, o ile Organizator zgłosi KGW taką potrzebę – dotyczy Nagród, o których mowa w ust. 5.
 8. KGW zgłaszają się do Organizatora po odbiór Nagrody do dnia 31 października 2021 r.
 9. Zgłoszenie po odbiór Nagrody następuje poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego Wniosku do Organizatora na adres: szczepimysiezkgw@minrol.gov.pl oraz listem poleconym na adres: Departament Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySięzKGW”, w terminie określonym w ust. 8.
 10. Niewysłanie poprawnie wypełnionego Wniosku w terminie określonym w ust. 8, oznacza rezygnację KGW z Nagrody.
 11. Organizator przekazuje Nagrodę na wskazany we Wniosku rachunek bankowy.
 12. Nagroda może być przeznaczona na dowolny cel statutowy KGW.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wątpliwości związane z Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie do Głosowania oraz na stronie www.gov.pl/szczepimysie/kgw.

Załączniki do Regulaminu:

 • 1) Wniosek (wzór);
 • 2) Umowa (wzór).